Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT-asetus

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) annettiin vuonna 2011 lisää tehtäviä energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta 8. joulukuuta 2011 annetulla asetuksella (EU) N:o 1227/2011 (REMIT-asetus).

Taustaa

REMIT-asetus muodostaa alakohtaisen lainsäädäntökehyksen energian tukkumarkkinoiden valvonnalle. Tavoitteena on havaita markkinoiden manipulointi ja päästä siitä eroon. Energiakauppaa valvotaan nyt ensimmäistä kertaa EU:n tasolla väärinkäytösten paljastamiseksi.

Markkinoiden luotettavuus ja avoimuus on tärkeä asia hyvin toimivien energiamarkkinoiden kannalta ja markkinatoimijoiden ja loppukuluttajien luottamuksen edistämiseksi.

Kun REMIT-asetus on pantu täysimääräisesti täytäntöön, ACER

  • vastaa tukkumarkkinoita koskevien tietojen ja muiden asiaankuuluvien tietojen keruusta ja analysoinnista mahdollisen markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi
  • ilmoittaa alustavan arvion tehtyään asianomaisille kansallisille sääntelyviranomaisille, kun on syytä epäillä, että väärinkäyttöä on todella tapahtunut.

Jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten on suoritettava tutkinta ja määrättävä rangaistukset markkinoiden väärinkäytön lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Tehtävä on monimutkainen ja arkaluonteinen, koska kyse on monimutkaisista kaupattavista tuotteista ja markkinoista ja koska valvonnan tulisi olla valpasta mutta sillä ei saisi kuitenkaan puuttua aiheettomasti energiamarkkinoiden toimintaan.

ACER on laatinut REMIT-asetuksen täytäntöönpanosta ohjeet kansallisten sääntelyviranomaisten avuksi, mutta ohjeet eivät ole sitovia. ACER on myös antanut tietoa ja välineitä, joiden avulla markkinatoimijat voivat täyttää uudet REMIT-asetuksen mukaiset velvoitteensa.

​​​