Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) bola poverená v roku 2011 ďalšou úlohu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT), ktoré bolo prijaté 8. decembra 2011.

Základné informácie

Nariadením REMIT sa zavádza právny rámec špecifický pre sektor na monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou. Cieľom je odhaliť a zabrániť manipulácii s trhom. Po prvýkrát sa bude na úrovni EÚ kontrolovať obchodovanie s energiou s cieľom odhaliť zneužívanie.

Integrita a transparentnosť trhu sú zásadné pre správne fungovanie trhov s energiou, ako aj na posilnenie dôvery účastníkov trhu a konečných spotrebiteľov.

Po úplnom zavedení nariadenia REMIT agentúra ACER bude:

  • zodpovedná za zhromažďovanie a analýzu údajov na veľkoobchodných trhoch a ďalších relevantných informácií na účely identifikácie možných prípadov zneužívania trhu,
  • informovať príslušné národné regulačné orgány po počiatočnom posúdení a v prípade dôvodného podozrenia, že skutočne došlo k zneužívaniu.

Vnútroštátne orgány v členských štátoch budú musieť uskutočniť vyšetrovanie a uložiť sankcie s cieľom zastaviť a predchádzať manipulácii s trhom.

Ide o zložitú a citlivú úlohu, pretože sa týka zložitých obchodovaných výrobkov a trhov a aj preto, že monitorovanie by sa malo vykonávať obozretne bez nevhodného zasahovania do činnosti trhov s energiou.

Na pomoc národným regulačným orgánom pri uplatňovaní nariadenia REMIT agentúra ACER vypracovala nezáväzné pokyny. Agentúra ACER poskytuje tiež informácie a nástroje na pomoc účastníkom trhu, aby si mohli plniť svoje nové povinnosti podľa nariadenia REMIT.

​​​