Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trh s energiou v EÚ

Zámerom EÚ je úplná integrácia vnútroštátnych trhov s energiou do roku 2014 s cieľom poskytnúť spotrebiteľom a podnikom viac (a lepších) produktov a služieb, lepšiu hospodársku súťaž a bezpečnejšie dodávky.

Určitý pokrok sa už dosiahol: spotrebitelia môžu meniť dodávateľov plynu a elektriny a dodávatelia musia poskytovať jasné vysvetlenie podmienok. Potrebné je ešte zosúladiť prevádzkové pravidlá vnútroštátneho trhu so sieťovými prevádzkovými pravidlami pre plyn a elektrinu a zjednodušiť cezhraničné investície do energetickej infraštruktúry.

Ďalšie informácie o jednotnom trhu s energiou sú uvedené na stránke: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm

 
​​​