Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Om Acer

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) är ett av Europeiska unionens organ och inrättades genom det tredje energipaketet för att bidra till fullbordandet av en inre marknad för energi inom både elsektorn och sektorn för naturgas.

Acer invigdes officiellt i mars 2011 och har sitt säte i Ljubljana i Slovenien.

Acer är en oberoende europeisk organisation som ska främja samarbetet mellan energitillsynsmyndigheterna i Europa. Vår uppgift är att se till att marknadsintegreringen och harmoniseringen av regelverken sker inom ramarna för EU:s energipolitiska mål, med syftet att skapa

  • en mer konkurrenskraftig, integrerad marknad som erbjuder konsumenterna fler valmöjligheter,
  • en effektiv energiinfrastruktur som kan garantera fri rörlighet för energi över gränserna och transportmöjligheter för nya energikällor, för att förbättra försörjningstryggheten för EU:s företag och konsumenter,
  • en övervakad och öppen energimarknad som kan garantera konsumenterna rättvisa priser som återspeglar kostnaderna och som avskräcker från otillbörliga metoder.

Acer spelar alltså en central roll för skapandet av en inre marknad för energi till nytta för alla konsumenter i EU.