Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Energia elektryczna

 

Dyrektywa z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej zapoczątkowała formalny proces integracji rynku energii elektrycznej na poziomie UE.  Trzeci pakiet energetyczny i konkluzje Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. dały temu procesowi nowe narzędzia i nowy impuls.

Chociaż poczyniono już znaczne postępy na drodze do utworzenia wewnętrznego rynku energii elektrycznej, nadal istnieje wiele przeszkód do pokonania, zanim zbudowany zostanie prawdziwie zintegrowany rynek energii elektrycznej w UE:  przyjęcie i pełne wdrożenie kodeksów sieci opracowanych od 2011 r., sprawna i bezpieczna integracja wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji oraz wdrożenie stabilnych ram regulacyjnych na potrzeby rozwoju infrastruktury nowych sieci transeuropejskich.

Departament ds. Energii Elektrycznej ACER zajmuje się czterema kluczowymi obszarami pracy, których celem jest wspieranie procesu integracji rynku. Są to:

  • wytyczne ramowe i kodeksy sieci
  • regionalne inicjatywy dotyczące energii elektrycznej
  • rozwój infrastruktury i sieci
  • monitorowanie rynku

Licząc na ustawiczne wysiłki krajowych organów regulacyjnych oraz ciągłe wsparcie ze strony wszystkich zainteresowanych stron, Departament ds. Energii Elektrycznej ACER jest zdecydowany sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z tworzeniem sprawnie funkcjonującego, konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego europejskiego rynku energii elektrycznej, zapewniającego konsumentom europejskim wymierne korzyści.

 
​​​​