Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Poslanie a ciele

Poslania a úlohy agentúry ACER sú vymedzené v smerniciach a nariadeniach tretieho energetického balíka, najmä v nariadení (ES) 713/2009 o zriadení agentúry. Agentúra ACER bola v roku 2011 poverená ďalšími úlohami v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) a v roku 2013 v zmysle nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru.

Všeobecným poslaním agentúry, ako sa stanovuje v jej zakladajúcom nariadení, je dopĺňať a koordinovať činnosť národných regulačných orgánov v oblasti energetiky na úrovni EÚ a pracovať na dobudovaní vnútorného trhu s elektrinou a zemným plynom.

Agentúra ACER zohráva ústrednú úlohu v rozvoji sieťových a trhových pravidiel s cieľom zlepšiť hospodársku súťaž.  Agentúra koordinuje regionálne a medziregionálne iniciatívy na podporu integrácie trhu. Monitoruje činnosť európskych sietí prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO) a najmä ich plány rozvoja sietí v rámci EÚ. Na záver, agentúra ACER monitoruje celkové fungovanie trhov s plynom a elektrinou a najmä obchodovanie na veľkoobchodnom trhu s energiou.​

​​​